Informatyka

Scenariusz zajęć informatyki w kl. VI (pierwszy rok nauki) - opracowała Małgorzata Długosz

I. Dział programowy: Praca z komputerem (16 godz.)

Lekcja 15
II. Temat: Zakładanie folderów, zapisywanie i porządkowanie plików - ćwiczenia.

Uwagi o realizacji
Uczeń już:
- poznał pojęcia pliku, folderu i podfolderu, umie przeglądać ich zawartość, 
- umie tworzyć (w Notatniku) i zapisywać na dysku przynajmniej jeden plik,
- umie usuwać pliki,
- poznał sposoby kopiowania plików.
Na dysku C: istnieje już folder kl. VI.

III. Cele lekcji:
Poznawcze: 
- Poznaje sposób zapisywania pliku na dyskietce.
- Wyjaśnia różnicę między pleceniem Zapisz, a Zapisz jako...
- Rozumie zasadność utrzymywania porządku na dysku - pliki przyporządkowane właściwym folderom.
- Stosuje dowolny sposób (spośród poznanych) wykonania czynności.
Praktyczne: 
- Wykonuje ćwiczenia utrwalające przeglądanie, tworzenie folderów i podfolderów, nadaje im nazwy.
- Tworzy pliki, zapisuje je we wskazanym miejscu, modyfikuje ich treść. 
- Kopiuje pliki i foldery.
Wychowawcze: 
- Kształci umiejętność utrzymywania porządku
- Współpracuje w zespole.
Ponadprzedmiotowe:
- Doskonali umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem.

IV. Organizacja lekcji:
Uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach (ze względu na możliwości bazowe).

V. źrodki dydaktyczne:
Karta zadań, dyskietka.

VI. Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Przypomnienie wiadomości stanowiących podstawę do wykonywania zadań lekcji:
Uczeń: 
- omawia rodzaje pamięci,
- wyjaśnia pojęcie pliku, folderu, podfolderu
- tłumaczy różnice między poleceniem Zapisz, a Zapisz jako...
- wskazuje sposoby wyszukiwania plików lub folderów.

2. Podanie tematu lekcji 
- Uzasadnienie przez uczniów potrzeby utrzymywania porządku na dysku.

Część główna
Uczniowie w dwuosobowych zespołach otrzymują karty pracy z poleceniami do wykonania. 
Zapoznają się z ich treścią. Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości uczniów. 
Uczniowie przystępują do wykonania zadań. 
Nauczyciel śledzi przebieg pracy, udziela pomocy i wskazówek w razie potrzeby.
Ocenia pracę uczniów.

Ćwiczenia 
I. 
1. Poprzez aplikację Mój komputer wyszukaj na dysku C folder KL.VI. 
  Sprawdź jego zawartość. Jeśli są w nim jakieś pliki usuń je.
2. W folderze KL.VI załóż swój podfolder nadając mu nazwę w postaci swojego 
  numeru z dziennika. /np.: prawy klawisz myszy; Nowy; Folder-wpisz swój nr; Enter/
3. Zamknij aplikację Mój komputer.
II. 
1. Otwórz aplikację Notatnik.
2. Napisz i dokończ trzema wyrazami jedno wybrane zdanie. 
  (Zdania do wyboru są na końcu.)
3. Zapisz utworzony dokument na dysku C, w folderze KL.VIc, w swoim podfolderze 
  nadając mu nazwę odpowiednio do jego treści np.: Warzywa (lub Owoce, itp.)
  /Plik; Zapisz jako; .../ 
  Członkowie grupy wykonują kolejno to zadanie.
4. Zamknij aplikację Notatnik.
5. Skopiuj dowolnym sposobem utworzony plik do podfolderu drugiej osoby z zespłu.
6. Poproś nauczyciela, aby sprawdził pracę członków zespołu. 

III.
   Uwaga: Podczas realizacji części III nauczyciel omawia sposób zapisania 
       dokumentu na dyskietce.
1. Otwórz swój dokument dowolnym sposobem, np.:
- Poprzez aplikację Mój komputer;
- Poprzez aplikację Notatnik
- Poprzez Znajdź z przycisku Start.
2. Zmień treść swojego dokumentu dopisując czwarty element pasujący do zdania.
3. Zapisz zmiany nie zmieniając nazwy dokumentu /np.: Plik; Zapisz/.
4. Zapisz poprawiony dokument na dyskietce (ale najpierw włóż swoją dyskietkę do stacji). 
  (Plik; Zapisz jako... : Zapisz w: Dyskietka ; Zapisz)
  Członkowie zespołu wykonują kolejno to zadanie.
5. Zamknij program.
6. Oddaj dyskietkę nauczycielowi do sprawdzenia zadania.
   

Zdania do wyboru (każdy wybiera inne):

1. Warzywa uprawiane w Polsce to: ..............,............,.............
2. Owoce uprawiane w Polsce to: ..............,............,.............
3. Drzewa liściaste rosnące w Polsce to: ..............,............,.............
4. Zwierzęta żyjące w Polsce to:..............,............,.............

Część końcowa
Uczeń:
- omawia dowolny sposób (spośród poznanych) wykonania zadanej czynności.
- ocenia przydatność wykonywanych ćwiczeń.
- ocenia również poziom swoich umiejętności.
	

Strona główna | Trochę historii | Pracownicy | Dokumenty szkoły | Baza lokalowa | Oferta | Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski | Nasze sukcesy | Informacje | Komunikaty | Podręczniki | Publikacje