Opracowała; Aleksandra Guzow                                                                                                                                      Malbork, 25.11.2003r.

Nauczyciel nauczania zintegrowanego w SP 2 w Malborku.

 

 

 

Konspekt jednostki metodycznej zajęć korekcyjno – kompensacyjnych przeprowadzony w klasie 3.

 

 

 

Temat: Ćwiczenia kształcące funkcje percepcyjno – motoryczne - doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 100.

 

Czas trwania zajęć: 45 minut.

 

 

Lp.

Rodzaj ćwiczenia

Cel ćwiczenia

Przebieg ćwiczenia

Pomoce

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

     Ćwiczenie wstępne

§        Rysowanie obrazków.

 

 

 

 

 

 

 

 

§        Gra ,,Pojedynek’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa relaksacyjna ,,Zagadka rytmiczna”

 

 

 

 

Zabawa ,,Dużo kostek”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ,,Kto szybciej dotrze do 100”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy - ,,Spróbuj przejść przez labirynt

 

§        Wdrożenia do zajęć

§        Ćwiczenia percepcji wzrokowej,

§        Usprawnianie ruchów rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej

§        Rozwijanie orientacji przestrzennej

 

 

§        Kształtowanie umiejętności dodawania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§        Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową,

§        Ćwiczenia odprężające

§        Ćwiczenia doskonalące koncentrację

 

§        Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 100.

§        Doskonalenie umiejętności dopełniania do pełnych dziesiątek.

§        Ćwiczenia percepcji wzrokowej.

 

§        Doskonalenie rachunku pamięciowego do 100.

§        Rozumienie regularności dziesiątkowego układu pozycyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§        Ćwiczenia graficzne

§        Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej

§        Utrwalenie orientacji
w położeniu punktów na płaszczyźnie rozpoznawanie kierunków: w lewo, w prawo, w górę,
w dół

§        Doskonalenie umiejętności dodawania.

 

Każde dziecko otrzymuje kartkę z wykropkowaną kartką i szyfrem. Zadaniem ucznia jest połączyć kropki linią (ołówkiem, aby móc później poprawić błędy) według poleceń lub zapisanego wzoru. Po wykonaniu zadania uczeń powinien otrzymać rysunek. Poprawność wykonanej pracy może samodzielnie sprawdzić  i poprawić patrząc na gotowy wzór.

 

Uczniowie grają parami. Rozdzielają klocki między siebie po równo. Następnie równocześnie wykładają po jednym  klocku na stół obliczając głośno sumę oczek , kto ma więcej oczek zabiera. Jeśli będzie ta sama ilość oczek jest ,,pojedynek’’, przykrywają dany klocek drugim do góry niewidoczną stroną, trzeci  klocek kładą widoczną stroną oczek. Kto ma większą sumę zabiera wszystkie klocki. Gra trwa tak długo, aż uda się jednemu z graczy zebrać wszystkie klocki.

Można wyznaczyć czas gry, jeśli gra trwa dość  długo.

 

 

Nauczyciel klaszcze rytm, a uczniowie powtarzają, następnie dzieci zadają sobie nawzajem różne układy rytmiczne wykonując je po przez klaskanie pukanie o stół, tupaniem nogami itp.

 

Uczniowie rzucają po kolei kostkami; najpierw trzema, czterema, potem stopniowo zwiększamy ich liczbę. Gracze układają kostki, tak aby łatwo było zliczyć ilość oczek. (najłatwiej pełnymi dziesiątkami). Działania uczniowie mogą zapisywać na kartce.

 

 

 

Prowadzący zapoznaje dzieci z nową grą. Chodniczek liczbowy to centymetr po którym dzieci będą się poruszać, za pomocą klamerek, które są pionkami. Dziecko rzuca jedną kostką  wyrzucona  liczba kropek oznacza, że  przesuwa się na dana liczbę na dywaniku. Drugi zawodnik wykonuje tą samą czynność. Osoba pierwsza ponownie rzuca  kostką i oblicza sumę , dodając  do liczby na której znajduje się jej pionek  wyrzuconą liczbę oczek (itd.).Wygrywa ten gracz który, pierwszy dotrze do liczby100.  

Jeśli dana para skończy szybciej może zagrać jeszcze raz w wersję  trudniejszą ( gracze rzucają dwoma kostkami, obliczając sumę oczek i dodają do liczby znajdującej się na chodniczku). 

 

Dzieci po przez poprawne obliczenia poruszają się po labiryncie według przepisu, zgodnie z przedziałem liczbowym

 

dyktando graficzne

 

 

 

 

 

 

 

 

domino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kostki do gry

 

 

 

 

 

 

 

miarka krawiecka, kostki do gry, klamerki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karta pracy

 

 

Literatura:

Edyta Gruszczyk Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska – ,,Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier’’.

Edyta Gruszczyk Kolczyńska –,,Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”.

Edyta Gruszczyk Kolczyńska, Ewa Zielińska- ,,Dziecięca matematyka”.

Irena Czajkowska, Kazimierz Herda – ,,Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole”.

Zofia Handzel – ,,Dyktanda graficzne”.