SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

Opracowała : Grażyna Sawczuk
Nazwa warsztatu : Konstruowanie scenariuszy zajęć
Czas trwania zajęć : 2 godz.

Cele szczegółowe : 
- wykazanie się znajomością budowy scenariusza zajęć
 na bazie własnych doświadczeń, 
- wprowadzenie nowych pojęć i pogłębienie już znanych, w oparciu 
 o najnowszą literaturę dydaktyczną,
- konstruowanie scenariusza zajęć na podstawie zdobytych wiadomości, 
 własnych doświadczeń i karty pracy,
- wyciąganie wniosków płynących z przeprowadzonych warsztatów, 
 ustalenie wskazań do dalszej pracy,
- wypełnianie karty ewaluacji,
- zapoznanie uczestników warsztatów z literaturą związaną z tematem zajęć.

Zakładane osiągnięcia uczestników :
- potrafią przedstawić w punktach jak zbudowany jest scenariusz zajęć, 
 opierając się na własnych doświadczeniach,
- pogłębią swoje wiadomości w zakresie formułowania celów, dobierania metod, 
 form nauczania , środków dydaktycznych i form aktywności,
- potrafią samodzielnie napisać scenariusz zajęć zintegrowanych,

Literatura :
W.Okoń; "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej", PWN, W-wa.
Cz. Kupisiewicz ; "Podstawy dydaktyki ogólnej", PWN, W-wa 1999.
F.Bereźnicki ; "Dydaktyka kształcenia ogólnego", Kraków 2001.
F.Bereźnicki ; "Dydaktyka ogólna", W-wa 2000.
B.Niemierko ; "Pomiar wyników kształcenia", WSiP, W-wa 1999.
E. Fleming; "Unowocześnienie systemu dydaktycznego", WSiP, W-wa 1974.
M. Murray ; "Emocje i uczucia", PWN, W-wa 1969.
S. L. Rubinsztejn; "Myślenie i drogi jego poznania", KiW, W-wa 1962.    

Etapy zajęć Czynności nauczyciela, podstawowe treści, ćwiczenia Czas trwania Metody, formy pracy źrodki dydaktyczne
1.Wprowadzenie zainteresowanie tematem. Integracja grupy. Powitanie przybyłych uczestników.Przedstawienie tematu warsztatów. 5 min. Słowna - Zbiorowa. -
2.Odwołanie się do doświadczeń uczestników (praca w małych grupach 2-3 osobowych). Podział uczestników na zespoły 3 osobowe.Rozdanie arkuszy papieru, na których należy wypisać kolejne czynności przy tworzeniu scenariusza zajęć.Prezentacja wykonanej pracy przez przedstawicieli grup.(Omówienie po wykładzie) 15 min. Problemowa - Grupowa. Arkusze papieru, mazaki.
3.Mini wykład.Wprowadzenie pojęć(pogłębie- nie, poszerzenie). Omówienie pojęć dydaktycznych, które powinny znaleźć się w scenariuszu ( cele, metody, formy, środki dydaktyczne,itp.). Powrót do plansz, zawieszenie na tablicy, uzupełnienie, dokładne omówienie z wykorzystaniem pojęć z wykładu. 20 min. Wykład - Zbiorowa Foliogramy
4.Doświadczenie Praca w grupach Uczestnicy otrzymują karty pracy oraz tematy zajęć i na tej podstawie układają scenariusz zajęć. 30 min. Problemowa-Grupowa. Karty pracy.Tematy zajęć zapisane na paskach papieru.
5.Prezentacja grup.Podsumowanie doświadczeń. Przedstawiciele grup prezentują napisane scenariusze. Rozmowa na temat: Co sprawiło nauczycielom najwięcej problemów? 10 min. Rozmowa,dyskusja.Zbiorowa. Karty pracy
6.Sprawdzenie efektów szkolenia. Porównanie pracy wykonanej na początku warsztatów z opracowanymi scenariuszami na kartach pracy. 10 min. Ćwiczeń praktycznych.Zbiorowa. Plansze.Karty pracy.
7.Sformułowanie wniosków do dalszej pracy. Podanie literatury. Dyskusja na temat zajęć. Jakie wnioski należy wyciągnąć ze spotkania? Przedstawienie literatury na podst. której prowadząca przygotowała zajęcia warsztatowe. 10 min. Dyskusja.Rozmowa.Zbiorowa. Karty z wypisaną literaturą.
8. Ewaluacja zajęć. Rozdanie kart ewaluacji warsztatów, wypełnienie przez nauczycieli. 5 min. Problemowa.Indywidualna. Karty ewaluacji warsztatów.

Strona główna | Trochę historii | Pracownicy | Dokumenty szkoły | Baza lokalowa | Oferta | Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski | Nasze sukcesy | Informacje | Komunikaty | Podręczniki | Publikacje