SP2Malbork

HARMONOGRAMY, ZARZĄDZENIA, PROCEDURY, WNIOSKI
w czasie pandemii

2020/2021


Zarządzenia
Zarządzenie Dyrektora nr 19/2021 z dn. z dnia 13 maja 2021 w sprawie prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym dla uczniów klas IV-VIII oraz nauczania stacjonarnego dla oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III

Zarządzenie Dyrektora nr 18/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 w sprawie prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym dla oddziału przedszkolnego i dla uczniów klas I-III oraz nauczania zdalnego dla uczniów klas IV-VIII

Zarządzenie Dyrektora nr 17/2021 z dn. 23 kwietnia 2021 w sprawie prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym dla uczniów klas I-III, przedłużenia nauczania stacjonarnego dla oddziału przedszkolnego oraz nauczania zdalnego dla uczniów klas IV-VIII .

Zarządzenie Dyrektora nr 16/2021 z dn. 16 kwietnia 2021 w sprawie funkcjonowania oddziału przedszkolnego i przedłużenia nauczania zdalnego dla uczniów klas I-VIII.
Zarządzenie Dyrektora nr 14/2021 z dn. 9 kwietnia 2021 w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego dla uczniów klas I-VIII oraz ograniczenia funkcjonowania oddziału przedszkolnego.
Zarządzenie Dyrektora nr 10/2021 z dn. 26 marca 2021 w sprawie ograniczenia funkcjonowania oddziału przedszkolnego.
Zarządzenie Dyrektora nr 9/2021 z dn. 19 marca 2021 w sprawie nauczania zdalnego dla uczniów klas I-VIII oraz nauczania stacjonarnego dla oddziału przedszkolnego.
Zarządzenie Dyrektora nr 8/2021 z dn. 12 marca 2021 w sprawie prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym dla uczniów klas I-III, przedłużenia nauczania stacjonarnego dla oddziału przedszkolnego oraz nauczania zdalnego dla uczniów klas IV-VIII.
Zarządzenie Dyrektora nr 5/2021 z dn. 26 lutego 2021 w sprawie przedłużenia nauczania stacjonarnego dla oddziału przedszkolnego oraz kl. 1-3 oraz nauczania zdalnego kl. 4-8.
Zarządzenie Dyrektora nr 4/2021 z dn. 12 lutego 2021 w sprawie przedłużenia nauczania stacjonarnego dla oddziału przedszkolnego oraz kl. 1-3 oraz nauczania zdalnego kl. 4-8.
Zarządzenie Dyrektora nr 3/2021 z dn. 29 stycznia 2021 w sprawie przedłużenia nauczania stacjonarnego dla oddziału przedszkolnego oraz kl. 1-3 oraz nauczania zdalnego kl. 4-8.
Zarządzenie Dyrektora nr 2/2021 z dn. 14 stycznia 2021 w sprawie wytycznych przeciwepidemicznych w związku z powrotem dzieci klas 1-3 do szkoły od 18 stycznia 2021r.

Załącznik nr 1 (.pdf):
Wytyczne dla klas 1-3 szkół podstawowych

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie sposobu realizacji zadań w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Oddziale Przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr 2 w okresie obowiązywania epidemii COVID-19

Załączniki (.pdf):
1) Obowiązki pracowników administracji Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku podczas epidemii COVID-19
2) Procedura postępowania pracowników obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku podczas epidemii COVID-19
3) Procedura w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym i oddziałach edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku w okresie epidemii COVID-19
4) Procedura postępowania na terenie obiektów sportowych SP2 w Malborku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19
5) Procedura zachowania bezpieczeństwa zajęć w pracowni komputerowej w czasie pandemii chorób zakaźnych
6) Procedura dotycząca organizacji zajęć dodatkowych w czasie pandemii w Szkole Podstawowej nr 2
7) Zasady funkcjonowania gabinetu logopedycznego w okresie wysokiego ryzyka występowania choroby zakaźnej
8) Procedura korzystania z gabinetu psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 obowiązująca od 1 września 2020 roku
9) Zasady spotkań pedagoga z uczniami i rodzicami w związku z pandemią na rok szkolny 2020-2021
10) Procedura pomiaru temperatury i korzystania z termometru elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 oraz wzór zgody dla rodziców/opiekunów na pomiar temperatury dziecka
11) Procedura przygotowania i wydawania posiłków w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19
12) Procedura wewnętrzna Szkoły Podstawowej nr 2 obowiązująca w czasie pandemii dla dzieci z oddziałów I-III korzystających ze świetlicy szkolnej
13) Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 podczas wariantu stacjonarnego/hybrydowego w czasie pandemii
14) Procedura korzystania z Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku
15) Procedura w Szkole Podstawowej nr 2 na wypadek znalezienia się szkoły w strefie żółtej bądź czerwonej w związku z pandemią koronawirusa
16) Procedura bezpieczeństwa w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku w czasie trwającego stanu epidemii Covid-19
17) Procedura nauczania zdalnego/hybrydowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku
Zarządzenie nr 23 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku z dnia 23 X 2020r. w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku dla uczniów klas 4-8.9
Zarządzenie nr 24 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku z dnia 6 XI 2020r. w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku


2019/2020

Harmonogram zajęć
Konsultacje dla uczniów 01-25.06.2020
Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2
Konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne 01-05.06.2020
Konsultacje dla uczniów klas VIII i zajęcia rewalidacyjne 25-29.05.2020


Komunikaty
Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek
Zasady i terminy oddawania podręczników do biblioteki szkolnej
Komunikat stołówki szkolnej


Zarządzenia
Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pobytu uczniów z oddziałów I–VIII w stołówce szkolnej w czasie pandemii
Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pobytu dzieci z oddziałów I–III w świetlicy szkolnej, konsultacji dla uczniów, zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły oraz biblioteki szkolnej w czasie pandemii
Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym SP2
Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
Zarządzenie w sprawie nieorganizowania wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenia w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia zakażeniem koronawirusem
Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Wnioski, Zgody, Zgłoszenia
Zgoda na udział dziecka w konsultacjach z nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku w czasie epidemii (.pdf), (.docx)
Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (.pdf), (.docx)
Zgłoszenie kandydata do świetlicy szkolnej w czasie pandemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku (.pdf), (.docx)


Procedury dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pandemii
Pobyt dzieci z oddziału przedszkolnego w szkole w czasie pandemii
Pobyt dzieci z oddziałów 1-3 w świetlicy szkolnej w czasie pandemii
Konsultacje dla uczniów oraz zajęć rewalidacyjnych czasie pandemii
Praca biblioteki szkolnej w czasie pandemii
Regulamin stołówki szkolnej w czasie pandemii