REKRUTACJA 2020/2021
rekrutacja (31 kB)


new (0 kB) Rekrutacja w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

-----------------------------------Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) Burmistrz Miasta Malborka do końca stycznia br. określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziału dwujęzycznego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

W powyższym terminie Burmistrz Miasta Malborka podał do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Szczegółowe zasady naborów do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

Wzory dokumentów do ewentualnego wykorzystania podczas rekrutacji:
Deklaracja kontynuowanie przedszkole 2020_2021.pdf
Zgłoszenie do klasy I 2020-2021 dzieci z obwodu.pdf

Ważne: Jeżeli dziecko spoza obwodu danej szkoły podstawowej zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w tej szkole, to może ono być przyjęte do klasy I tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - stanowi o tym art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Jeżeli jednak ww. oddział przedszkolny został dziecku wskazany przez Burmistrza Miasta Malborka jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, to zgodnie z art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców dziecko jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku (podpisanego przez oboje rodziców) o kontynuację edukacji w klasie I w terminie do dnia 9 marca 2020 r..


Linki do obowiązujących w powyższym zakresie uchwał i zarządzeń:
http://bip.malbork.pl/a,21333,uchwala-nr-xxx3152017-rady-miasta-malborka-z-dnia-30-marca-2017-r.html
http://bip.malbork.pl/a,21334,uchwala-nr-xxx3162017-rady-miasta-malborka-z-dnia-30-marca-2017-r.html
http://bip.malbork.pl/a,23420,uchwala-nr-xi1012019-rady-miasta-malborka-z-dnia-17062019r.html
http://bip.malbork.pl/a,23419,uchwala-nr-xi1002019-rady-miasta-malborka-z-dnia-17062019r.html
http://bip.malbork.pl/a,24058,zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania.html
http://bip.malbork.pl/a,24059,zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania.html
http://bip.malbork.pl/a,24060,zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania.html
http://bip.malbork.pl/a,24061,zarzadzenie-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-kryteriow-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-re.html