REKRUTACJA 2022/2023
rekrutacja (31 kB)


-----------------------------------


Rekrutacja dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku do klasy pierwszej na rok szkolony 2022/2023

Informacje ogólne
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, tzn. z pominięciem kryteriów obowiązujących w procesie rekrutacji. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce w oddziale klasy pierwszej. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka do szkoły (z ewentualnymi załącznikami).

Dzieci podlegające obowiązkowi zapisu do szkoły
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są:
1) dzieci 7-letnie – urodzone w 2015r.,
2) dzieci 6-letnie – urodzone w 2016 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:
- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
albo
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3) dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (zgłoszenie podpisują oboje rodzice. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata oraz dodatkowe informacje.

Terminy zapisu dzieci do szkoły
Zgłoszenie z załącznikami składa się w sekretariacie szkoły w terminie do 7 marca 2022r. do godziny 15:00.


Więcej o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Więcej o rekrutacji do klas I

KLASA I

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (.pdf), (.doc)
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023(.pdf) , (.doc)

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku do klasy pierwszej na rok szkolony 2022/2023

W dniu 08 marca 2022 roku od godziny 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2022/2023 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej
Prosimy rodziców dzieci które realizują obowiązek szkolny klasy „0” w Przedszkolu, przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej o wykonanie badania lekarskiego dziecka (bilansu) w POZ oraz złożenie u pielęgniarki szkolnej lub w sekretariacie szkoły „Karty Profilaktycznego Badania Lekarskiego ucznia klasy 0” po badaniu lekarskim w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem „Bilans” oraz nazwisko i imię ucznia nowo przyjętego.
Bliższych informacji o ww badaniach udziela Pielęgniarka szkolna pod nr tel. 512 365 560

Profilaktyczna opieka zdrowotna