SP2Malbork

Rzecznik Praw Ucznia

Na terenie naszej szkoły działa Rzecznik Praw Ucznia. Jego zadaniem jest bronić praw uczniów i pomagać w tych wszystkich momentach, gdzie te prawa nie są przestrzegane. Każdy uczeń może zwracać się do niego ze sprawami, w których będzie potrzebował pomocy i wsparcia. Rzecznik dołoży wszelkich starań, aby znaleźć dobry i pokojowy sposób rozwiązania problemów.

Obecnie rolę Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia pełni nauczyciel historii - Lidia Krzyżosiak.

 

Regulamin powoływania i działania
Rzecznika Praw Ucznia
na terenie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ignacego Krasickiego w Malborku

§ 1

W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze tajnego głosowania, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.

§ 2

Rzecznik Praw Ucznia jest powołany przez Dyrektora szkoły (z zachowaniem procedury §1) na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§ 3

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:
1) na wniosek Samorządu Uczniowskiego
2) na wniosek samego Rzecznika

§ 4

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.

§ 5

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw dziecka.

§ 6

Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
1) znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
3) interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia
4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
5) kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych
6) składanie dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności

§ 7

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
1) swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania
2) wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa dziecka
3) zapoznania się z opinią stron konfliktu
4) odstąpienia od podjęcia interwencji

§ 8

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu
2) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
3) w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
4) ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor szkoły

§ 9

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu
2) podjęcie mediacji ze stronami
3) w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie
4) po wyczerpaniu procedury (§9 - l,2,3) każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej

§10

Rzecznik praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

Konwencja Praw Dziecka
(fragmenty)

Konwencja informuje, że wszyscy są równi bez względu na: rasę, kolor skóry, płeć, pochodzenie społeczne, cenzus majątkowy, języka, religię, poglądy polityczne.

Art.13

Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, czyli poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rozwoju w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub innej - według wyboru dziecka.

Art.14

Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.

Art.15

Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.

Art.17

Państwo umożliwia dziecku dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Art.18

Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie dziecka.

Art.19

Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem lub wyzyskiem, bądź wykorzystaniem seksualnym.

Art.20

Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.

Art.23

Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.

Art.28

Państwo będzie popierało i rozwijało międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej.

Art.29

Nauka dziecka będzie ukierunkowana na :
a) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka - jego podstawowych swobód oraz zasad
c) rozwijanie szacunku dla jego rodziców (opiekunów), jego tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka i z którego pochodzi
d) przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia

Art.33

Państwo zapewnia dziecku ochronę przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych.